Muzyczne białe plamy - II edycja

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki


Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

II edycja programu trwa od 1 października 2012 do 31 lipca 2013. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 30 czerwca 2012 roku, zaś termin wyboru projektów w dniu 31 lipca 2012.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz
w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Budżet:

II edycja - 20 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk - Specjalista ds. programowych