Kompozytor-rezydent - II edycja

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości
opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 r. życia.

Program polega na prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

II edycja programu obejmuje sezon 2012/2013. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2012 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 29 lutego 2012 r.


budżet: II edycja - 90 tys. zł
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk - Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego

Przewodnik - wprowadzenie do programu "Kompozytor-rezydent", II edycja